Όροι & Προϋποθέσεις

 

Αποδοχή των όρων Χρήσης και των προϋποθέσεων 

Έχοντας κάθε είδους πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί, όπως και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται και/ή αναφέρονται στο παρόν ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι αυτοί οι όροι θεωρούνται αποδεκτοί από εσάς. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με συμπληρωματικούς ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή σε συγκεκριμένες συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τότε ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση μέρους η όλου του δικτυακού τόπου με αυτό το Περιεχόμενο ή μέσω του οποίου αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να συναφθούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Περιεχόμενο ή να συνάπτετε αυτές τις συναλλαγές.

Τροποποίηση των όρων Χρήσης και των προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν από την StreetRun & την Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου. Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης , επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις σε σχέση με/στο Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή περιορίσει την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της.

Παρά την επιμέλεια που επεδείχθη για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών στον παρόντα δικτυακό τόπο, η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επ' αυτού. 
Κάθε περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» και «ως Διατίθεται» στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων απεριόριστων εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, είτε ως προς τη λειτουργία είτε ως προς το περιεχόμενο. Η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις για την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου. Αναγνωρίζεται ότι μπορεί να υπάρξει παρακράτηση πληροφοριών. Επίσης δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός τόπος ή διακομιστές για την πρόσβαση σε αυτόν ή οι εταιρείες hosting ή η κάθε είδους ηλεκτρονική επικοινωνία από το neasmirnihistoricrun.gr δεν έχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Σε καμία περίπτωση η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, δεν έχε ευθύνη για αποζημίωση άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ηθική, εύλογη ή για διαφυγόντα κέρδη (συμπεριλαμβανομένης απεριόριστα, της αποζημίωσης για ζημία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβατική, εσόδων, λοιπών στοιχείων & πληροφοριών ή ακόμη και για διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκαλείται από, προκύπτει από, ή έχει σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του ακόμα και αν η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα ζημίας.
Οποιαδήποτε αγωγή κατά της StreetRun & της Οργανωτικής Επιτροπής των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, που αφορά σε ή έχει σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο, πρέπει να εγερθεί και να κοινοποιηθεί στην StreetRun & την Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, γραπτώς εντός ενός (01) μηνός από την ημερομηνία έγερσης της βάσης της αγωγής. 
Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της StreetRun & της Οργανωτικής Επιτροπής των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης. H StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης δεν φέρει ευθύνη κατ' οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων. Η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της StreetRun & της Οργανωτικής Επιτροπής των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης προς το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Πνευματικά δικαιώματα – copyright

Το copyright και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, του λογισμικού, ήχου, εικόνας, κειμένου και φωτογραφιών) ανήκουν αποκλειστικά στην StreetRun. Το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, διαφοροποιήσεις λογοτύπων, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, videos, δεδομένων, επικοινωνιακού υλικού, κάθε είδους λογισμικού καθώς και συνδυασμών αυτών από όλο το «Περιεχόμενο» είναι ιδιοκτησία της StreetRun και παρέχονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, ή των παροχών ειδικών αδειών.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν ως προς το Περιεχόμενο. Εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά, το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια της StreetRun και της υπευθύνου (webmaster) του δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, έκθεσης ή μετάδοσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της StreetRun και της υπευθύνου (webmaster) του δικτυακού τόπου απαγορεύεται ρητώς.
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που ίσως δεν είναι (άμεσα) διαθέσιμες. Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι αυτές οι υπηρεσίες θα διατεθούν κάποια χρονική στιγμή. Επικοινωνήστε με την υπεύθυνη (webmaster) του δικτυακού τόπου για περισσότερες πληροφορίες.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της σχετικά με τη σύγκρουση δικαίων. Συμφωνείτε στην ύπαρξη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας για οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει ή έχει σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον παρόντα δικτυακό τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκλειστικότητα αυτή ισχύει για νομικές πράξεις που ξεκινά ή εγείρει η StreetRun & η Οργανωτική Επιτροπή των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης.
Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται μέσω ή σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την Πολιτική περί Ιδιωτικότητας της StreetRun & της Οργανωτικής Επιτροπής των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης.
Ολόκληρο το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένου, Λογοτύπου, σχεδιασμού, κειμένων και φωτογραφιών, έχουν κατατεθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή σε Δικηγορικό γραφείο των Αθηνών.

Διαδικασία εγγραφής – on-line εγγραφής - αίτησης εγγραφής συμμετοχής

Οι έχοντες πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι οι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου για να καταχωρίσουν on-line αίτηση εγγραφής συμμετοχής για τους ίδιους προσωπικά ή για τρίτα πρόσωπα αποδέχονται τόσο οι ίδιοι όσο και τα τρίτα πρόσωπα, ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής συμμετοχής καθώς και τους όρους που διέπουν την πληρωμή της συνδρομής εγγραφής συμμετοχής, οποιοδήποτε τρόπο κι αν επιλέξουν για την πληρωμή και την ολοκλήρωση της εγγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα και αναφερόμενα στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου. 
Οι χρήστες οι οποίοι κατέθεσαν για τους ίδιους ή για τρίτα πρόσωπα αίτηση – δήλωση εγγραφής συμμετοχής, αποδέχονται απόλυτα ότι «Συμμετέχουν στον αγώνα με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη έχοντας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παραιτούνται από κάθε απαίτηση εναντίον της διοργάνωσης για τυχόν σωματική βλάβη, από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά από το τέλος του. Αποδέχονται και συναινούν επίσης την ελεύθερη χρήση του ονόματος / εικόνας τους από τα ΜΜΕ, τους διοργανωτές, και τους χορηγούς της διοργάνωσης για προωθητικούς λόγους».

 Διαδικασία ακυρώσεων – επιστροφή χρημάτων

• Ο χρήστης - συμμετέχοντας που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την εγγραφή του ή την αίτηση – δήλωση συμμετοχής του για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο registrations@Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του παρόντα δικτυακού τόπου και αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους παρόντες όρους , υφίσταται ποσό επιστροφής χρημάτων, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και στο ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. 
• Επιπλέον του ποσού αυτού, η StreetRun και η Οργανωτική Επιτροπή Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, ενδέχεται να χρεώσουν το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της εγγραφής – συμμετοχής , όπως αυτό ορίζεται ανά εγγραφή και δημοσιεύεται στο website.
• Επισημαίνεται ότι το ποσό και τα χρηματικά δικαιώματα - προμήθεια του Παρόχου – Τράπεζας για την on-line πληρωμή της εγγραφής – αίτησης συμμετοχής ανά εγγραφή δεν επιστρέφονται αλλά παρακρατούνται και επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό όταν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους παρόντες όρους , υφίσταται ποσό επιστροφής χρημάτων.

On-line Εγγραφή – πληρωμή κόστους συμμετοχής

Όλοι οι χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση και κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της Διοργάνωσης των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης τόσο για λογαριασμό τους όσο και για λογαριασμό τρίτων, για καταχώρηση αίτησης – δήλωσης εγγραφής συμμετοχής σε κάποιο από τα αγωνίσματα με συγκεκριμένο κόστος συμμετοχής, αποδέχονται ρητα και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Alpha e-Commerce της Alpha Bank καθώς επίσης και τους όρους που διέπουν την χρήση του τραπεζικού λογαριασμού της διοργάνωσης όπως αυτός αναφέρεται στο περιεχόμενου του παρόντος δικτυακού τόπου, για την κατάθεση του χρηματικού ποσού της συνδρομής που αναλογεί στο αγώνισμα που επέλεξε να συμμετέχει ο χρήστης για τον ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων.

On –line Εγγραφή εθελοντών

Όλοι οι χρήστες δύναται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής εθελοντικής προσφοράς προς την διοργάνωση τόσο για τους ίδιους όσο και για λογαριασμό τρίτων. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ως εθελοντής στην Διοργάνωση Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης δηλώνει ότι αποδέχεστε ρητά, απόλυτα και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την αίτηση συμμετοχής εθελοντή για ότι ρητά αναφέρεται στην αίτηση αλλά και ότι αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δηλώνεται ότι συμφωνείται στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και συναινείτε στην χρήση της εικόνας σας για τους σκοπούς του προγράμματος εθελοντισμού του Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου, όχι μόνο από την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από τις Δημόσιες Αρχές που συμβάλουν στην Άρτια διεξαγωγή της Διοργάνωσης. Κάθε υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής εθελοντή αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντικών υπηρεσιών σας και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση έμμισθης εργασιακής σχέσης.

Αποστολή λοιπών πληροφοριών

Δεν επιθυμούμε να λάβουμε οποιαδήποτε εμπιστευτική, απόρρητη ή ιδιόκτητη πληροφορία ή άλλο υλικό από εσάς είτε μέσω της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως. Οποιαδήποτε σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία υποβάλλετε ή αποστέλλετε σε εμάς θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικά ή μη απόρρητα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία πριν την υποβολής τους σε εμάς. Υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία σε εμάς, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι είναι πρωτότυπα και ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ’ αυτών. Όλα τα σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που υποβάλλετε, είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Διοργάνωσης των Ιστορικών Αγώνων Νέας Σμύρνης και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις δραστηριότητες της Διοργάνωσης. Επίσης, εγγυάσθε ότι παραιτείστε από οποιοδήποτε «ηθικό δικαίωμα» σε αναρτηθείσα πληροφορία και στοιχεία.

Είναι δυνατό να άρουμε οποιοδήποτε δικαίωμα παραχωρήθηκε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται αμέσως με οποιαδήποτε άρση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ως ισχύει, της παύσης κάθε χρήσης της Ιστοσελίδας. Σας παρακαλούμε να επισκέπτεσθε σχετικά τακτικά την παρούσα ενότητα της Ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.