Όροι & Προϋποθέσεις
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όροι & Προϋποθέσεις

Αποδοχή των όρων Χρήσης και των προϋποθέσεων

Έχοντας κάθε είδους πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί, όπως και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται και/ή αναφέρονται στο παρόν ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι αυτοί οι όροι θεωρούνται αποδεκτοί από εσάς.
Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου.
Εάν δεν συμφωνείτε με συμπληρωματικούς ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή σε συγκεκριμένες συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τότε ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση μέρους ή όλου του δικτυακού τόπου με αυτό το Περιεχόμενο ή μέσω του οποίου αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να συναφθούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Περιεχόμενο ή να συνάπτετε αυτές τις συναλλαγές.

Τροποποίηση των όρων Χρήσης και των προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν από την streetRUN & την Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου.

Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις σε σχέση με/στο Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή περιορίσει την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της.
Παρά την επιμέλεια που υπεδείχθη για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών στον παρόντα δικτυακό τόπο, η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επ’ αυτού.

Κάθε περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» και «ως Διατίθεται» στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων απεριόριστων εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, είτε ως προς τη λειτουργία είτε ως προς το περιεχόμενο είτε προς τις συναλλαγές.

Η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις για την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου. Αναγνωρίζεται ότι μπορεί να υπάρξει παρακράτηση πληροφοριών. Επίσης δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός τόπος ή οι διακομιστές για την πρόσβαση σε αυτόν ή οι εταιρείες hosting ή η κάθε είδους ηλεκτρονική επικοινωνία από το website της Διοργάνωσης δεν έχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης δεν έχεi ευθύνη για αποζημίωση άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ηθική, εύλογη ή για διαφυγόντα κέρδη (συμπεριλαμβανομένης απεριόριστα, της αποζημίωσης για ζημία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβατική, εσόδων, λοιπών στοιχείων & πληροφοριών ή ακόμη και για διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκαλείται από, προκύπτει από, ή έχει σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του ακόμα και αν η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα ζημίας.

Οποιαδήποτε αγωγή κατά της streetRUN & της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργάνωσης, που αφορά σε ή έχει σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο, πρέπει να εγερθεί και να κοινοποιηθεί στην streetRUN & την Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης, γραπτώς εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έγερσης της βάσης της αγωγής.

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της streetRUN & της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργάνωσης. H streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης δεν φέρει ευθύνη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων.

Η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της streetRUN & της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργάνωσης προς το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Πνευματικά δικαιώματα – copyright

Το copyright και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων: λογισμικού, ήχου, εικόνας, κειμένου και φωτογραφιών) ανήκουν αποκλειστικά στην streetRUN. Το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, διαφοροποιήσεις λογοτύπων, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, videos, δεδομένων, επικοινωνιακού υλικού, κάθε είδους λογισμικού καθώς και συνδυασμών αυτών από όλο το «Περιεχόμενο» είναι ιδιοκτησία της streetRUN και παρέχονται στην Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ή των παροχών ειδικών αδειών.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν ως προς το Περιεχόμενο.
Εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά, το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια της streetRUN και του υπευθύνου (webmaster) του δικτυακού τόπου.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, έκθεσης ή μετάδοσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της StreetRUN και του υπευθύνου (webmaster) του δικτυακού τόπου απαγορεύεται ρητώς.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που ίσως δεν είναι (άμεσα) διαθέσιμες. Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι αυτές οι υπηρεσίες θα διατεθούν κάποια χρονική στιγμή. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο (webmaster) του δικτυακού τόπου για περισσότερες πληροφορίες.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της σχετικά με τη σύγκρουση δικαίων. Συμφωνείτε στην ύπαρξη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας για οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει ή έχει σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον παρόντα δικτυακό τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκλειστικότητα αυτή ισχύει για νομικές πράξεις που ξεκινά ή εγείρει η streetRUN & η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης.

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται μέσω ή σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την Πολιτική περί Ιδιωτικότητας της streetRUN & της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργάνωσης.

Ολόκληρο το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένου, λογοτύπου, σχεδιασμού, κειμένων και φωτογραφιών, έχουν κατατεθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή σε Δικηγορικό γραφείο των Αθηνών.

Διαδικασία εγγραφής – on-line εγγραφής – αίτησης εγγραφής συμμετοχής

Οι έχοντες πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι οι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου για να καταχωρίσουν on-line αίτηση εγγραφής συμμετοχής για τους ίδιους προσωπικά ή για τρίτα πρόσωπα αποδέχονται τόσο οι ίδιοι όσο και τα τρίτα πρόσωπα, ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής συμμετοχής καθώς και τους όρους που διέπουν την πληρωμή της συνδρομής εγγραφής συμμετοχής, οποιοδήποτε τρόπο κι αν επιλέξουν για την πληρωμή και την ολοκλήρωση της εγγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα και αναφερόμενα στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οι χρήστες οι οποίοι κατέθεσαν για τους ίδιους ή για τρίτα πρόσωπα αίτηση – δήλωση εγγραφής συμμετοχής, αποδέχονται απόλυτα ότι «Συμμετέχουν στον αγώνα με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη έχοντας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παραιτούνται από κάθε απαίτηση εναντίον της διοργάνωσης για τυχόν σωματική βλάβη, από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά από το τέλος του. Αποδέχονται και συναινούν επίσης την ελεύθερη χρήση του ονόματος / εικόνας τους από τα ΜΜΕ, τους διοργανωτές και τους χορηγούς της Διοργάνωσης για προωθητικούς λόγους».

Διαδικασία ακυρώσεων – επιστροφή χρημάτων

1. Αναφέρεται ρητά ότι δεν θα πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις εγγραφών για κανένα λόγο.
2. Σε περίπτωση που κάποιος δρομέας χρησιμοποιήσει τον αριθμό κάποιου άλλου θα ακυρώνεται και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα.
3. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που κάποιος δεν λάβει τελικά μέρος στον αγώνα. Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις π.χ. ακύρωση του αγώνα.

On-line Εγγραφή – πληρωμή κόστους συμμετοχής

Όλοι οι χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση και κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της Διοργάνωσης της Διοργάνωσης τόσο για λογαριασμό τους όσο και για λογαριασμό τρίτων, για καταχώριση αίτησης – δήλωσης εγγραφής συμμετοχής σε κάποιο από τα αγωνίσματα με συγκεκριμένο κόστος συμμετοχής, αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διέπουν την χρήση του τραπεζικού λογαριασμού της Διοργάνωσης όπως αυτός αναφέρεται στο περιεχόμενου του παρόντος δικτυακού τόπου, για την κατάθεση του χρηματικού ποσού της συνδρομής που αναλογεί στο αγώνισμα που επέλεξε να συμμετέχει ο χρήστης για τον ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων.

On-line Εγγραφή εθελοντών

Όλοι οι χρήστες δύνανται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής εθελοντικής προσφοράς προς την Διοργάνωση τόσο για τους ίδιους όσο και για λογαριασμό τρίτων.

Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ως εθελοντής στη Διοργάνωση δηλώνει ότι αποδέχεστε ρητά, απόλυτα και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την αίτηση συμμετοχής εθελοντή για ότι ρητά αναφέρεται στην αίτηση αλλά και ότι αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δηλώνετε ότι συμφωνείται στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και συναινείτε στην χρήση της εικόνας σας για τους σκοπούς του προγράμματος εθελοντισμού της Διοργάνωσης, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου, όχι μόνο από την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από τις Δημόσιες Αρχές που συμβάλουν στην άρτια διεξαγωγή της Διοργάνωσης.
Κάθε υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής εθελοντή αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντικών υπηρεσιών σας και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση έμμισθης εργασιακής σχέσης.

Αποστολή λοιπών πληροφοριών

Δεν επιθυμούμε να λάβουμε οποιαδήποτε εμπιστευτική, απόρρητη ή ιδιόκτητη πληροφορία ή άλλο υλικό από εσάς είτε μέσω της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως. Οποιαδήποτε σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία υποβάλλετε ή αποστέλλετε σε εμάς θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικά ή μη απόρρητα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία πριν την υποβολής τους σε εμάς.
Υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία σε εμάς, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι είναι πρωτότυπα και ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ’ αυτών. Όλα τα σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που υποβάλλετε, είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Διοργάνωσης και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις δραστηριότητες της Διοργάνωσης.

Επίσης, εγγυάσθε ότι παραιτείστε από οποιοδήποτε «ηθικό δικαίωμα» σε αναρτηθείσα πληροφορία και στοιχεία.
Είναι δυνατό να άρουμε οποιοδήποτε δικαίωμα παραχωρήθηκε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλοι οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται αμέσως με οποιαδήποτε άρση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ως ισχύει, της παύσης κάθε χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σας παρακαλούμε να επισκέπτεσθε σχετικά τακτικά την παρούσα ενότητα της Ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.